Skip to content

ຈາກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ ສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຄວາມນີ້ ໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂ້າມຜ່ານຈາກ MDGs ເຖິງ SDGs, ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Development policy and administration
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

sachs@columbia.edu

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Sachs, Jeffrey D.
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ New York City, United States
ຜູ້ຈັດພິມ Columbia University
ປີຈັດພິມ 2012
ຈຳນວນໜ້າ 6
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 03:37 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 07:59 (UTC)