ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເອກະສານນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນສັງລວມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ປີ 2010-2014.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Foreign Aid to Laos

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Mekong Watch
ຜູ້ຈັດພິມ Mekong Watch
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 2
ຄຳສັບຫຼັກ Official Development Assistance to the Lao PDR
ວັນທີອັບໂຫຼດ August 30, 2019, 08:49 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ November 18, 2019, 04:02 (UTC)