ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ (FAIR) ປີງົບປະມານ 2015/16

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ (FAIR) ວິເຄາະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບ ປີງົບປະມານ 2015/16. ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບ ODA ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດລຳດັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໂລກ ແລະ ແນວທາງການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Foreign Aid Implementation Report (FAIR) Fiscal Year 2015/16 [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຜູ້ຈັດພິມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 18
ວັນທີອັບໂຫຼດ October 10, 2019, 07:29 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ November 15, 2019, 09:30 (UTC)