Skip to content

ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິອອນໄລ ESCAP

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຊຸດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 350 ຕົວຊີ້ວັດ ພາຍໃຕ້ 16 ຂົງເຂດ. ເຊັ່ນ ທ່າອ່ຽງ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Population
  • Population and censuses
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations ESCAP
ປີຈັດພິມ 2017
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 08:36 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:27 (UTC)