Energy sector to become major GDP contributor in Laos: minister

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

Brief article about comments issued by a Lao official on predictions about the continuing growth of the energy sector in Laos

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Xinhuanet
ຜູ້ຈັດພິມ Xinhuanet
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 08:36 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 24, 2018, 08:57 (UTC)