Skip to content

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຂອງການປູກຢາງພາລາຢູ່ເນີນພູຢູ່ທີ່ນຳ້ຫ້າ ເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວໃນສ ປ ປ ລາວໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1 ລ້ານຄົນໃນປີ 2005 ເຫັນໄດ້ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງລາວ ເຊິ່ງມີຄວາມກັງວົນວ່າດິນປ່າທີ່ໃຊ້ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອຸນຸລັກຂອງຊຸມຊົນແມ່ນອາດຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນຫັນປ່ຽນມາເປັນສວນຢາງພາລາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ການປູກຢາງພາລາແມ່ນເປັນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບເສດຖະກິດໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ເປັນການລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ນ້ຳຫ້າ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ທັງເປັນການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນາທຳລາວໄປພ້ອມໆກັນ ເຊິ່ງການປູກຢາງພາລາແມ່ນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລໜ້ອຍກວ່າພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດນາໆພັນຂອງປະເທດ. ສະຫຼຸບລວມແລ້ວການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ການປູກຢາງພາລາແມ່ນສາມາດດຳເນີນການໄປພ້ອມກັນ ແຕ່ບໍ່ຄວນຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ດຽວກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Ecotourism as an Alternative to Upland Rubber Cultivation in the Nam Ha National Protected Area, Luang Namtha

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Economic policy and administration
  • Environment and natural resources
  • Livelihood rights
  • Protected areas
  • Rubber
  • Tourism
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Luangnamtha
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

The journal 'Juth Pakai' or 'new thought' was a development journal produced in Laos appears with the support of the UNDP in Laos. It appears to be an open source journal, however, it has not been possible to locate a online source outlining the copy-right terms or contents of the journal. It appears to be discontinued.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 8
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Steven Schipani (sschipa@hotmail.com) is Senior Ecotourism Advisor to the LNTA-UNESCO Nam Ha Ecotourism Project. This paper was originally presented at the NAFRI/NAFES/NUOL Workshop on Smallholder Rubber Development in the Lao PDR (9-11 May, 2006). To read the workshop summary or other papers presented at the workshop, see www.nafri.org.la.

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Steven Schipani
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane, Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ UNDP
ປີຈັດພິມ 2007
ຈຳນວນໜ້າ 5-17
ຄຳສັບຫຼັກ agroforestry,ecotourism,trade offs
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 8, 2018, 10:47 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2018, 08:30 (UTC)