Skip to content

ແຜນດຳເນີນງານດູໂບຣວນິກ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຜນດຳເນີນງານດູໂບຣວນິກ ສ້າງລາຍການບູລິມະສິດສຳລັບປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອື່ນໆ ແລະ ຍັງເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບາງໜ້າວຽກຍັງສ້າງໃຫ້ເປັນຫຼາວັດແທກ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານສູງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ອີກກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ ຈັດໂຄງສ້າງການປະຕິບັດພັນທະພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Dubrovnik Action Plan

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2016
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Convention on Cluster Munitions
ຜູ້ຈັດພິມ Convention on Cluster Munitions
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 50
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 8, 2019, 08:09 (UTC)