Skip to content

ຮ່າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ເດັນມາກ ກັບທະນາຄານການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຍຸດທະສາດເພື່ອການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງເດັນມາກ ແລະ ທະນາຄານການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ (AIIB) ສະບັບນີ້ ສ້າງພື້ນຖານສຳລັບການປະກອບສ່ວນຂອງເດັນມາກ ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມັນເປັນລະບົບສູນກາງ ເພື່ອການສົນທະນາເດັນມາກ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ AIIB. ມັນກຳນົດບູລິມະສິດເດັນມາກ ເພື່ອການປະຕິບັດງານຂອງ AIIB ພາຍໃຕ້ຂອບໂຄງສ້າງລວມ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຜ່ານຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານເອງ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງຮ່າງເປົ້າໝາຍສະເພາະ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ AIIB ທີ່ວ່າ ເດັນມາກ ຈະປະຕິບັດຕາມ ໂດຍສະເພາະຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນ. ເດັນມາກ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດ ທີ່ມີທັດສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ແລະ ບູລິມະສິດສະເພາະ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Draft Strategy for Denmark’s Cooperation with the Asian Infrastructure Investment Bank

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
 • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
 • Foreign investors
 • Infrastructure
 • Investment policy and regulations
 • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
 • ກຳປູເຈຍ
 • ຈີນ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • ມຽນມາ
 • ໄທ
 • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No access and use constraints specified

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ministry of Foreign Affairs of Denmark
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Foreign Affairs of Denmark
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 13
ຄຳສັບຫຼັກ Asian Infrastructure Investment Bank,Development Cooperation
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 6, 2018, 03:56 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 07:23 (UTC)