Skip to content

229 library_records found

ບົດຄວາມ: Sustainable Development Goals

Filter Results
 • Forest Watch Special: FLEGT VPA Update June 2018

  This update discusses the importance of protecting forest resources through robust efforts rooted in broader strategies linked to the European Union's development and climate...

 • The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021)

  In formulating the Twelfth Plan, the Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) adhered to the 20-year National Strategy framework (2017-2036), the...

 • Climate change and health in the Western Pacific Region : synthesis of evidence, profiles of selected countries and policy direction

  This report synthesizes information and approaches on climate change and health pertinent to Member States in the Western Pacific Region. It also examines efforts and...

 • WHO Executive Board, 144: Health, environment and climate change: draft WHO global strategy on health, environment and climate change

  This draft strategy aims to provide a vision and way forward on how the world and its health community need to respond to environmental health risks and challenges until 2030,...

 • WHO Executive Board 142: Health, environment and climate change Report by the Director-General

  This is a report by the Director-General on actions taken on the interlinkages between human health and biodiversity, for consideration by the Seventy-first World Health...

 • Making Vector-Borne Disease Surveillance Work: New Opportunities From the SDG Perspectives

  Surveillance of vector-borne diseases (VBDs) exemplifies a One Health approach, which entails coordinated, collaborative, multidisciplinary, and cross-sectoral approaches to...

 • ຂອບການຮ່ວມມື ສປປ ລາວ - ສະຫະປະຊາຊາດ (2017-2021)

  ຂອບການຮ່ວມມື ສປປ ລາວ - ສະຫະປະຊາຊາດ (UNPF) ສະບັບນີ້ ກຳນົດພັນທະຮ່ວມຂອງທີມງານປະຈຳປະເທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ດີທີ່ສຸ...

 • ນ້ອຍ- ເດັກຍິງໄວລຸ້ນໃນ ສປປ ລາວ

  ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແນໃສ່ການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ. ແຜນການ 15 ປີດັ່ງກ່າວ ຫວັງຢາກປ່ຽນແປງອະນາຄົດ ຂອງເດັກຍິງອາຍຸ 10 ປີ ທີ່ເຄີຍຖືກປະ...

 • ວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສິບປີ (2016-2025)

  ວິໄສທັດເຖິງປີ 2030 ແນໃສ່ໃຫ້ ສປປ ລາວກາຍເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບສູງກວ່າສະເລ່ຍ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານນະວັດຕະກຳ, ສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ; ມີເສົາຄຳແຫ່ງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົ...

 • ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ 2017 - ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນ SDG ຂອງ ສປປ ລາວ

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງຄວາມຄືບໜ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍໃຕ້ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ, ບົດລາຍງານນີ້ ກຳນົດຮູບແບບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ປະຕິບັດໄດ້,...

 • ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນຈິງ Noi 2030

  ນ້ອຍແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຄວນລົງທຶນໃນລາວ? ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນຈິງ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບວັນເດັກຍິງສາກົນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງນາງນ້ອຍໃນປີ 2017. ມີການແນະນຳຕົວນາງນ້ອຍ, ເຊິ່ງເປັນຕ...

 • ຈາກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ ສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

  ບົດຄວາມນີ້ ໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂ້າມຜ່ານຈາກ MDGs ເຖິງ SDGs, ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.

 • ຮ່າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ເດັນມາກ ກັບທະນາຄານການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ

  ຍຸດທະສາດເພື່ອການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງເດັນມາກ ແລະ ທະນາຄານການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ (AIIB) ສະບັບນີ້ ສ້າງພື້ນຖານສຳລັບການປະກອບສ່ວນຂອງເດັນມາກ ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມັນເປັນລະບົບສູນກາງ ເພື່ອ...

 • ການຫັນປ່ຽນຈາກ MDGs ສູ່ SDGs

  ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການທົບທວນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ (MDG) ທີ່ດຳເນີນໂດຍຄະນະບໍລິຫານລະບົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການປະສານງານ (CEB) ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ 2013 ແລະ ເ...

 • ໝາຍເຫດຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ 2017 ວ່າດ້ວຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

  ນີ້ແມ່ນໝາຍເຫດສະບັບເຕັມ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ 2017 ວ່າດ້ວຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

 • MDGs ໃນ ສປປ ລາວ

  ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2000, ຜູ້ນຳທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະຊຸມກັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດແຫ່ງສະຫະສະວັດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ແລະ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການແຫ່ງສະຫະສະວັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສ້າງພື້ນຖານສຳລ...

 • ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ MDGs [ສປປ ລາວ]

  ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MDG ໃນ ສປປ ລາວ.

 • ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ MDG ໃນ ສປປ ລາວ

  ໜ້າເວັບນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ MDG ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຂໍ້ມູນໃນປີ 2013.

 • ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016–2020) “NSEDP 8” ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມພັກຄັ້ງທີ 10 ແລະ ຍັງເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ຈາກການປະຕິບັດແຜນພັດທະ...

 • Progress Towards the Sustainable Development Goals: 2019

  The present report on progress towards the Sustainable Development Goals is submitted in response to the 2030 Agenda for Sustainable Development (General Assembly resolution 70/1)

You can also access this registry using the API (see API Docs).