Skip to content

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2021 ກ່ຽວກັບ ສະພາບການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Economic policy and administration
  • Environmental impact assessments
  • Pandemics
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຈຳນວນໜ້າ 21
ຄຳສັບຫຼັກ COVID-19,socio-economic report,SDG
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 28, 2021, 08:11 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 28, 2021, 08:15 (UTC)