Statement of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry in Response to the Outbreak of the Coronavirus Disease (COVID-19) to Ensure Food Security, Food Safety and Nutrition in ASEAN

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

Statement of ASEAN ministers on how to address the food security issue exacerbated by COVID-19.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Statement of ASEAN ministers on agriculture and forestry on COVID-19

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
 • ບຼູໄນ ດາຣູຊາລຳ
 • ກຳປູເຈຍ
 • ອິນໂດເນເຊຍ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • ມາເລເຊຍ
 • ມຽນມາ
 • ຟິລິປິນ
 • ສິງກະໂປ
 • ໄທ
 • ຫວຽດນາມ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
 • ອາຊຽນ
ພາສາ
 • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ຖະແຫຼງການຮ່ວມ
ຫົວຂໍ້
 • Food security
 • ການລະບາດ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ April 15, 2020
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ April 15, 2020
ເອກະສານອ້າງອີງ n/a
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://asean.org/storage/2020/04/STATEMENT-OF-ASEAN-MINISTERS-ON-AGRICULTURE-AND-FORESTRY-ON-COVID-19-FINAL-00000002.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ covid
ວັນທີອັບໂຫຼດ July 24, 2020, 02:48 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ September 18, 2020, 04:09 (UTC)