Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ 2019)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານທີ່ດິນ ແນ່ໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ລັດຖະດຳລັດປະເທດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ 2019) [ພາສາລາວ]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 261
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້
  • Land
  • Land policy and administration
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 2 ສິງຫາ 2019
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 2 ສິງຫາ 2020
ໝາຍເຫດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ

ຜູ້ລົງທຶນຫຼືຜູ້ພັດທະນາທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບທີ່ດິນກັບລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນປີ 2003 ນັ້ນຍັງຄົງສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຈົນກ່ວາສັນຍາຈະສິ້ນສຸດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ No.261/PD,62 pages
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2020/08/Land-Law-revision-2019_Lao-version.pdf
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Land Law_No.261_02_08_2019.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ laos land law
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 1, 2021, 09:30 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 20, 2021, 09:10 (UTC)