Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ, 2016 (ສະບັບປັບປຸງ)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ເພື່ອພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນສັດລ້ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Law on Livestock Production and Veterinary Matters, [revided] 2016 [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No. 03/NA
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 19 ທັນວາ 2016
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 19 ທັນວາ 2016
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 19 ທັນວາ 2016
ເອກະສານອ້າງອີງ Pursuant to Article 35 Clause 1 of National Constitution (2015 revision); Pursuant to Article 11 Clause 1 of Law on National Assembly (2015) of Lao PDR
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.na.gov.la/files/laws/16veterinary_19_12_2016.pdf https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lao_e/WTACCLAO17A1_LEG_1.pdf [english version 2008]
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 5, 2019, 10:15 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 12, 2019, 07:49 (UTC)