Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ, 2004

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານ ເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ; ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Law on Food, 2004 [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 04/ສພຊ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 15 ພຶດສະພາ 2004
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 14 ມິຖຸນາ 2004
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 14 ມິຖຸນາ 2004
ເອກະສານອ້າງອີງ Pursuant to Chapter 6, Article 67, point 1 of the Constitution of the Lao People"s Democratic Republic; Pursuant to Resolution No. 04/NA, dated 15 May 2004, of the National Assembly of the Lao People"s Democratic Republic on the adoption of the Law on Food; Pursuant to Proposal No. 16/NASC, dated 24 May 2004, of the National Assembly Standing Committee.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao82817.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 5, 2019, 07:46 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 12, 2019, 08:14 (UTC)