Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ, 1998

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີໜ້າທີ່ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ການຜະລິດກະສິກຳ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດຊາດ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາກິດຈະການ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນກະສິກຳ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ ທັງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Law on Agriculture, 1998 [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 01-98/NA
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 10 ຕຸລາ 1998
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 6 ພະຈິກ 1998
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 6 ພະຈິກ 1998
ເອກະສານອ້າງອີງ Pursuant to Chapter 5, Article 53, point 1 of the Constitution of the Lao People"s Democratic Republic which provides for the promulgation of the Constitution and of laws which are adopted by the National Assembly; Pursuant to the Resolution No. 01-98/NA, dated 10 October 1998, of the National Assembly regarding the adoption of the Law on Agriculture; Pursuant to Proposal No. 13/NASC, dated 15 October 1998, of the National Assembly Standing Committee.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://faolex.fao.org/docs/pdf/lao18996.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 5, 2019, 07:29 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 12, 2019, 08:02 (UTC)