Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, 2006 (ສະບັບປັບປຸງ)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບແຮງງານ, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການອອກແຮງງານ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານ, ການດັດສົມສາຍພົວພັນແຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ຜະລິດຕະພາບຂອງງານໃນສັງຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ປະກອບສ່ວນໃນກັນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່ານັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Labor Law, 2006 (amended)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No. 06/NA
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້
  • Labor
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 27 ທັນວາ 2006
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 16 ມັງກອນ 2007
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 16 ມັງກອນ 2007
ເອກະສານອ້າງອີງ Pursuant to Chapter 6, Article 67, point 1 of the Constitution of the Lao People's Democratic Republic; Pursuant to Resolution No. 06/NA, dated 27th December 2006, of the National Assembly on the adoption of the Amended Labour Law; and Pursuant to Proposal No. 05/NASC, dated 10 January 2007, of the National Assembly Standing Committee.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1413/Labour%20Law%20-%20Amended%20-%202006.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 16, 2018, 02:02 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 08:47 (UTC)