Skip to content

ກົດໝາຍແຮງງານ, 2013

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການປົກປ້ອງແຮງງານ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ຜະລິດຕະພາບ ຂອງງານໃນສັງຄົມ ຮັບຮອງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ນັບດີຂື້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Labour Law, 2013

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No. 43/NA
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້ Labor
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 24 ທັນວາ 2013
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 24 ທັນວາ 2013
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 28 ມັງກອນ 2014
ເອກະສານອ້າງອີງ Decree of the President of the Lao PDR on the Promulgation of the Labour Law (No. 068/P) 2014. Resolution of the National Assembly of the Lao People's Democratic Republic on the Approval of the Labor Law (Amended) (No. 21/NA) 2013. Labour Law 2006 (No. 06/NA).
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96369
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 30, 2018, 03:00 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 07:20 (UTC)