Skip to content

ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ, ເລກທີ 002, ທີ 17/06/2021 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(ກຊສ)ໄດ້ອອກ ຄຳແນະນຳ "ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ", ເລກທີ 3662/ກຊສ, ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ່້ແກ່ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມອບລາຍຮັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນງົບປະມານລັດຕາມກົດໝາຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມບໍລິການ

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ #3662/ກຊສ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ຄຳແນະນຳ
ຫົວຂໍ້
  • ນະໂຍບາຍ ແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ
  • ທີ່ດິນ
  • ກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ
  • ກອບກົດໝາຍ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 3 ສິງຫາ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 18 ສິງຫາ 2021
ເອກະສານອ້າງອີງ Guidelines on the collection of fees and service charges for natural resources and the environment, No.3662/MONRE, August 3rd, 2021
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://www.facebook.com/monre.gov.la/photos/a.969107379856455/3687810144652818/
ຄຳສັບຫຼັກ MONRE,Land registration fees,government paper
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 4, 2021, 05:12 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 4, 2021, 05:17 (UTC)