Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, 2007

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ, ປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢູ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທຳມະຊາດມີຄວາມສົມດຸນ, ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເປັນແຫຼ່ງທຳມາຫາກິນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ບົກແຫ້ງ, ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງດິນ,ປົກປັກຮັກສາແນວພັນພືດ, ຕົ້ນໄມ້, ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Forestry Law, 2007 [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 06/ສພຊ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 24 ທັນວາ 2007
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 24 ທັນວາ 2007
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 24 ທັນວາ 2007
ເອກະສານອ້າງອີງ nan
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao89474.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 5, 2019, 10:14 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 09:28 (UTC)