Skip to content

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ວັນທີ 04-18/08/2021)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຈ້ງການລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຕ່າງໆ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ລະຫວ່າງ ວັນທີ 04-18/08/2021​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ #956/ຫສນຍ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຫົວຂໍ້ ການລະບາດ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 3 ສິງຫາ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 3 ສິງຫາ 2021
ເອກະສານອ້າງອີງ Extended_implementation _COVID-19,956/PMO_03.08.2021/4page.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://www.facebook.com/LNCCI/photos/pcb.1185555348578312/1185554855245028
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ

ຄຳສັບຫຼັກ COVID-19
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 3, 2021, 09:54 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 3, 2021, 10:00 (UTC)