Skip to content

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2016-2020)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESDP) ປີ 2016-2020 ທົບທວນຜົນສຳເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນຈາກ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2011-2015. ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຕົວຈິງ ຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນກາງພາກ, ບົດທົບທວນນະໂຍບາຍການສຶກສາສຳລັບໝົດທຸກຄົນ (EFA) ແຫ່ງຊາດ 2015 ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສຸດທ້າຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ ສຳລັບການສຶກສາ, ແຜນການສະບັບນີ້ ກຳນົດວິທີທີ່ຂະແໜງການສຶກສາ ຈະສາມາດ ສະໜັບສະໜູນ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມ ແລະ ວິໄສທັດ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2016-2020). ນອກຈາກນີ້ ແຜນ ESDP 2016-2020 ນີ້ ຍັງພິຈາລະນາວິທີການ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດປີ 2025. ວາລະການສຶກສາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນສາກົນ ສຳລັບໄລຍະຫຼັງປີ 2015 ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງຕົ້ນຕໍໃນການ ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສະບັບນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Education and Sports Sector Development Plan (2016-2020)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • Ministry of Education and Sports
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ແຜນດຳເນີນງານ
ຫົວຂໍ້
  • Access to education
  • SDG4 Quality Education
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

As a policy document this forms part of the public domain.

ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 1 ທັນວາ 2015
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 1 ມັງກອນ 2016
ເອກະສານອ້າງອີງ Vientiane, 2015
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/lao_pdr_esdp_2016-2020_eng_1.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ education and training policy and administration
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມີນາ 15, 2018, 04:00 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 16, 2019, 07:47 (UTC)