Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 73 ມາດຕາ ໃນ 7 ໝວດ, ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ການຕິດຕາມ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢາປາບສັດຕູພືດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ຕໍ່ຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄປຕາມທິດສະດີກະສິກຳສະດາດ ສີຂ-ຍ ຍືນຍົງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree on Pesticide Management [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 258/ລບ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 24 ສິງຫາ 2017
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 24 ສິງຫາ 2017
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 24 ສິງຫາ 2017
ເອກະສານອ້າງອີງ This Decree enters into force on the date of signature and 15 days after its publication in the Official Gazette.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao170811.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 5, 2019, 10:15 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 12, 2019, 08:12 (UTC)