Skip to content

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານຂອງ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 8 ມາດຕາ, ເຊິ່ງກຳນົດບັນຊີ ກິດຈະການສຳປະທານຄວບຄຸມ ແລະ ບົດບາດຂອງກົມກອງລັດຖະບານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມບັນຊີການສຳປະທານ ດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree on Controlled Concession List in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No.03/PM
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້
  • ການສຳປະທານ
  • ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
  • ການລົງທຶນ
  • ກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 10 ມັງກອນ 2019
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 10 ມັງກອນ 2019
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 25 ມັງກອນ 2019
ເອກະສານອ້າງອີງ Pursuant to the Law on Government (adapted) No. 04/NA, Dated 08 November 2016; Pursuant to the Law on Investment Promotion, No.14/NA, Dated 17 November 2016; Referred to letter of proposal of the Ministry of Planning and Investment, No.2994/MPI4, Dated 29 November 2018;
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມີນາ 5, 2019, 01:49 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 07:28 (UTC)