Skip to content

ດຳລັດເລກທີ 207, ວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ (ປີ 2020)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊົນເຜົ່າ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດເລກທີ 207 ວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ສະບັບປີ 2020 [ພາສາລາວ]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ #207/ລດ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້ ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 20 ມີນາ 2020
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 20 ມີນາ 2020
ເອກະສານອ້າງອີງ Official Lao Gazette, decree on ethnic group affairs, No.207, dated 20.03.2020,15 pages.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/207%E0%BA%A5%E0%BA%9A2020.pdf
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ກົມໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍແຜ່​ກົດ​ໝາຍ ພະ​ແນກ​ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ເວັບໄຊ

ທີ່ຢູ່: ຖະ​ໜົນ ລ້າ​ນ​ຊ້າງ ຕູ້ ປ​.ນ. 08 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ ແລະ ແຟ໊ກ: 021 841 120 ອີເມລ: webmaster@laoofficialgazette.gov.la

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Decree_No.207_on_ethnic_group_affairs_20.03.2020.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 19, 2021, 11:16 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 20, 2021, 07:42 (UTC)