Skip to content

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ 2005 (ສປປ ລາວ)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ສະບັບນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ "ການກະສິກຳທີ່ສະອາດ" ພາຍໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decision on Organic Agriculture Standards

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No.1666/MAF
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຫົວຂໍ້
  • Agriculture and fishing
  • Organic farming
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 30 ທັນວາ 2005
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 30 ທັນວາ 2005
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 30 ທັນວາ 2005
ເອກະສານອ້າງອີງ Referred to in Agriculture Law No.1/98 LNA, dated 10 October 1998; Referred to in Prime Minister CB (DOA) No.89/PMO, dated 22 June 1999 on the Organization and Role of Ministry of Agriculture and Forestry; Referred to in the joint ASEAN AFTA Agreement of Lao PDR; Referred to in the joint WTO of Lao PDR.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao141126.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 6, 2019, 09:25 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 12, 2019, 07:08 (UTC)