Skip to content

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຟາມລ້ຽງສັດໃນ ສປປ ລາວ, 2013

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຂໍ້ຕົກລົງສະບົບເລກທີ 0209/ກປ ນີ້ ກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຟາມລ້ຽງສັດໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decision on Farming Management in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No. 0209/MAF
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 2 ມິຖຸນາ 2013
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 2 ມິຖຸນາ 2013
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 2 ມິຖຸນາ 2013
ເອກະສານອ້າງອີງ This Decision No. 0209/MAF establishes the requirements to be satisfied to perform Farming Management in Lao PDR.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao141150.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 5, 2019, 10:15 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 12, 2019, 07:28 (UTC)