Skip to content

ແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະ ແລະ ກວດກາຄືນການອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃນເຂດທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປົກປ້ອງ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຜະລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໄດ້ອອກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກ່ອນໜ້າ ນີ້, ມີຫຼາຍຄົນ, ໜ່ວຍ ງານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ບຸກລຸກທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ການຄອບຄອງທີ່ດິນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະ ແລະ ກວດກາຄືນການອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃນເຂດທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 1423/ກຊສ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
 • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
 • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພາສາ
 • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ແຜນດຳເນີນງານ
ຫົວຂໍ້
 • ນະໂຍບາຍ ແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ
 • ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້
 • ທີ່ດິນ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 25 ມີນາ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 25 ມີນາ 2021
ເອກະສານຫຼັກ
 • ດຳລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ 2019)
ເອກະສານອ້າງອີງ Lao Land Info Working Group #No. 1423 / MONRE, dated 25 March 2021,
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2021/03/New-notice-MONRE-forest-land-use-2021.pdf
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

LIWG Communication Officer Tel: +856 30 981 5657 Email: Co@laolandinfo.org website: https://laolandinfo.org/ Facebook: https://www.facebook.com/laolandinfo/

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Announcement_on_suspend_and_review_the_issuance_of_forest_land_use_certificates_25/03/2021.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ land management,forest,certification
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມີນາ 30, 2021, 03:14 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 19, 2021, 07:58 (UTC)