Skip to content

ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 19-30 ກັນຍາ 2021

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງລອກດາວຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ນັບແຕ່ໄລຍະເວລາເລິ່ມແຕ່ ວັນທີ 19 ເຖິງ 30 ກັນຍາ 2021.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (19-30 ກັນຍາ 2021) [ພາສາລາວ]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Vientiane Capital
ເລກທີອ້າງອີງ #016/ຈນວ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ຄຳສັ່ງ
ຫົວຂໍ້ ການລະບາດ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 19 ກັນຍາ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 19 ກັນຍາ 2021
ເອກະສານອ້າງອີງ government order on lockdown measure in Vientiane capital, #016/VTE, date 19 September 2021.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://www.covid19.gov.la/index.php?r=site%2Fdetail&id=941
ຄຳສັບຫຼັກ COVID-19
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກັນຍາ 22, 2021, 02:25 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກັນຍາ 22, 2021, 08:30 (UTC)