Skip to content

ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ 2018

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສະຫຼຸບສະຖານະການການຄ້າມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ. ໃຫ້ການສັງລວມວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຈັດການກັບການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ວິທີທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກອາຊະຍາກຳທີ່ໜ້າລັງກຽດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນຖັນແຖວແນວໜ້າໃນການສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ. ໂດຍການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ, ຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ, ຄູອາຈານ, ຜູ້ນຳຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນ, ມັນຈຶ່ງສາມາດສົ່ງເສີມສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະ ຢັ່ງຮູ້ໃນການກຳນົດ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ໄດ້ຢ່າງທັນການ. ມາດຕະການທີ່ແນ່ນອນທີ່ປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສາມາດ ໃນການປົກປ້ອງຜູ້ອ່ອນແອ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດ ຂອງອາຊະຍາກອນ ໃນການແຊກຊຶມ, ຂົນຂວາຍສະມາຊິກ ແລະ ສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດ. ໂດຍການຈຳແນກປະສົບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ບົດລາຍງານນີ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ ກໍຄືລຶບລ້າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ໝົດໄປຈາກສັງຄົມມະນຸດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - 2018 Trafficking in Persons Report

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) United States Department of State
ຜູ້ຈັດພິມ United States Department of State
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 468
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 16, 2018, 08:57 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 04:40 (UTC)