Skip to content

ການຄ້າມະນຸດຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ສູ່ປະເທດໄທ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງສະພາບການຄ້າມະນຸດໃນກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງລວມມີການສັງເກດການ ແລະ ວິທີການແຊກແຊງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR, and Myanmar to Thailand

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ??????
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ມຽນມາ
  • ໄທ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations Office on Drugs and Crime
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Bangkok, Thailand
ຜູ້ຈັດພິມ UNODC
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 261
ຄຳສັບຫຼັກ trafficking in person to Thailand
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 15, 2018, 07:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 03:53 (UTC)