Skip to content

ທ່າອ່ຽງເລື່ອງການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດ: ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງດ້ານການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜະເຊີນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UN-ACT
ຜູ້ຈັດພິມ UN-ACT
ປີຈັດພິມ 2012
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 05:16 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 08:52 (UTC)