Skip to content

ດັດສະນີຂ້າທາດໂລກ 2018

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດອັນດັບປະເທດລາວ ກໍຄືປະເທດຕ່າງໆ ໃນດັດສະນີຂ້າທາດໂລກ, ກໍຄືປັດໄຈສຳລັບອະທິບາຍການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Global Slavery Index 2018

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ສິດທິມະນຸດ
  • ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Walk Free Foundation
ຜູ້ຈັດພິມ The Minderoo Foundation Pty Ltd
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 262
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 3, 2018, 04:34 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 08:07 (UTC)