Skip to content

ຝັນສະຫຼາຍ - ໜຶ່ງເລື່ອງລາວຂອງແຮງງານທີ່ຖືກຂູດຮີດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງເລື່ອງລາວຂອງ R-sone ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຖືກສົ່ງຕົວໄປປະເທດໄທ, ເພື່ອສະແດງສະພາບການກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ??????
ຫົວຂໍ້
  • ແຮງງານເດັກ
  • ການຄ້າມະນຸດ
  • ແຮງງານຜິດກົດໝາຍ
  • ແຮງງານນອກລະບົບ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ໄທ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Vision Laos
ຜູ້ຈັດພິມ World Vision Laos
ປີຈັດພິມ 2016
ຄຳສັບຫຼັກ a story a trafficking victim,the broken dream
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 15, 2018, 08:24 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 08:58 (UTC)