Skip to content

ມູນນິທິແສງສະຫວ່າງ - ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມກ່ຽວກັບວຽກງານຕາມປົກກະຕິ ຂອງມູນນິທິແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຍຶງທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Sengsavang
ປີຈັດພິມ -1
ຄຳສັບຫຼັກ Sengsavang,organization against human trafficking
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 04:20 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:02 (UTC)