Skip to content

ການຈົດທະບຽນຕົວຊີ້ວັດດ້ານຊັບສິນ, ປີ 2020

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຕົວຊີ້ວັດສີ່ດ້ານໃນບັນດາການຈົດທະບຽນດ້ານຊັບສິນໃນລາວ ຊຶ່ງນຳມາຈາກບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank Doing Business report, ປີ 2020, ໜ້າທີ 26-27). ໄດ້ຮວບຮວມເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ດິນໃນລາວ: https://laos.opendevelopmentmekong.net/topics/land/

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (3)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ, ສປປ ລາວ ປີ 2020 (ພາສາອັງກິດ)

Additional Info

Field Value
ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ ທີ່ດິນ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ຫຼື ຄັກລອກຂໍ້ມູນໃນຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແລະ ທ່ານອາດຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆກັບບຸກຄົນທີສາມ (ເວັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ລະບຸ: "ສະຫງວນຂໍ້ມູນ" ຈາກ - http://www.worldbank.org/terms-of-use-datasets-restricted)
ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ 12 ສິງຫາ 2021
ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 12 ສິງຫາ 2021
ຊື່ທາງພູມສາດ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຫຼ່ງທີ່ມາ Source: World bank, Economic profile, Lao PDR, Doing business 2020: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/l/lao-pdr/LAO.pdf
ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ World Bank: +1 202 473 7824 or +1 800 590 1906 or by sending an email to data@worldbank.org.
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution Share-Alike
ລິຂະສິດ No
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 12, 2021, 03:37 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 18, 2021, 02:27 (UTC)