Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 4 ມິຖຸນາ 2018
Created 4 ມິຖຸນາ 2018
ຮູບແບບເອກະສານ PDF
ການອະນຸຍາດ CC-BY-3.0-IGO
ຊື່ ການຫັນ MDGs ເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ
ລາຍລະອຽດ
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
  • ອັງກິດ