Skip to content

ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດໃນລາວ ປີ 2013

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມສະຖານະການປະຈຸບັນ (2013) ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນລາວ, ກໍຄືຄຳແນະນຳ ແລະ ສະຖານະ ການດຳເນີນຄະດີ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ ໃນປະເທດລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ສິດທິມະນຸດ
  • ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United States Department of State
ຜູ້ຈັດພິມ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
ປີຈັດພິມ 2013
ຄຳສັບຫຼັກ Laos 2013 Trafficking in Persons Report
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 15, 2018, 04:33 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 07:15 (UTC)