Skip to content

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຄົນລາວ ປີ 2015

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງດ້ານປະຊາກອນແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາກອນແລະຄົວເຮືອນຂອງປະເທດຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງແລະຂັ້ນແຂວງ. ຂໍ້ມູນຕາມຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນແບ່ງຕາມປະຊາກອນທົ່ວໄປ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ແລະ ສະພາບການດໍາລົງຊີວິດ.

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 4ນີິ້ ໄດ້ເຮັດຂື້ນໃນປີ 2015 ຊຶ່ງໄດ້ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1-7 ມີນາ 2015 ອີງຕາມ ດຳ ລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 89/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2013 ແລະ ໄດ້ ດຳເນີນທົ່ວປະເທດທຸກໆ 10 ປີນັບແຕ່ປີ 1985 ເປັນຕົ້ນມາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (17)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ
 • ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ
 • ການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່
 • ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ
 • ການເຄື່ອນຍ້າຍ
 • ປະຊາກອນ ແລະ ການສຳຫຼວດປະຊາກອນ
 • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
 • ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ
 • ການພັດທະນາສັງຄົມ
 • ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ພາສາ
 • ອັງກິດ
 • ລາວ
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ Government data
ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ 11 ກຸມພາ 2021
ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 1 ມັງກອນ 2015
ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 1 ມັງກອນ 2015
ຊື່ທາງພູມສາດ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ -296104.6875
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ 1240110080.0
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ -13.942138889198304
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ 1374621312.0
ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ Completed.
ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ The original data was downloaded from http://www.decide.la, and visualized in GeoServer.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ Lao DECIDE (http://www.decide.la)
ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ເບີໂທລະສັບ: 856 (0) 21 214740, 856 (0) 21 242023 ອີເມລ: nscp@etllao.com nscit@etllao.com ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ: 856-21-264322 ອີເມລ: nscit@etllao.com
ຄວາມຖີ່ໃນການປັບປຸງ not planned
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ Yes
ເວີຊັ້ນ 1.0
ຄຳສັບຫຼັກ Lao Population Census,census 2015,general demographic characteristic,literacy and education,Health and disabilities,poverty and inequality,indigenous people
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 12, 2021, 16:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກັນຍາ 23, 2021, 03:05 (UTC)