Skip to content

ສປປ ລາວ SDG 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ SDG1.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • SDG1 No poverty
  • ການພັດທະນາສັງຄົມ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ N/a
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNDP
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations Development Programme
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 04:16 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 03:35 (UTC)