Skip to content

ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໃບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ ເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການເພື່ອສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຂອງຄະນະກຳມາທິການວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ມັນສະແດງຂໍ້ມູນຄຳນິຍາມການຄ້າມະນຸດ, ພັນທະຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Human Rights and Human Trafficking

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ??????
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) OHCHR
ຜູ້ຈັດພິມ OHCHR
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 70
ຄຳສັບຫຼັກ Human Rights and Human Trafficking
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 15, 2018, 04:01 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 03:55 (UTC)