Skip to content

ບົດລາຍງານໂລກ ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນການປະເມີນທົ່ວໂລກຄັ້ງທຳອິດ ໃນຂອບເຂດການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການປະຕິບັດການເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Global Report on Trafficking in Persons

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNODC
ຜູ້ຈັດພິມ UNODC
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ 292
ຄຳສັບຫຼັກ Report on Trafficking in Persons
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 15, 2018, 04:19 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 06:48 (UTC)