Skip to content

ຊະນິດຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 2016

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຊະນິດຂອງປ່າໄມ້ໃນສປປ ລາວ, ຂໍ້ມູນປີ 2016 ລວມທັງພື້ນທີ່ປ່າປົກປ້ອງ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະຫລິດແຫ່ງຊາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (3)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ
  • ການຈຳແນກປະເພດປ່າ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
  • ເຂດສະຫງວນ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ 14 ມິຖຸນາ 2021
ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 1 ມັງກອນ 2016
ຊື່ທາງພູມສາດ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ 100.116172790527
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ 107.650009155273
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ 14.0308637619019
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ 22.5108680725098
ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (http://dof.maf.gov.la/download/Maps/3Forest_type_A3.jpg)
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ To be determined
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 19, 2019, 09:26 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 20, 2021, 07:50 (UTC)