Skip to content

ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ: ພາບລວມ & ສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການກຳນົດນະໂຍບາຍ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

A policy brief highlighting recommendations to achieve responsible agricultural investment in Lao PDR.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Agriculture
  • Foreign investors
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No known access and use constraints.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Land Information Working Group and Village Focus International
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜູ້ຈັດພິມ LIWG
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 6
ຄຳສັບຫຼັກ responsible agricultural investment,RAI,FPIC,free prior and informed consent,land tenure
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 2, 2020, 12:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 2, 2020, 13:01 (UTC)