Skip to content

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ປີ 2012 ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນ ປີ 2013

ຈັດພິມໂດຍ: National University of Laos

ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກໃຫຍ່ຄື: ພາກທີ 1 ກ່ຽວກັບເຫດການພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສະ ພາບເສດຖະກິດສາກົນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ໃນນັ້ນ, ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນດ້ານການເມືອງ-ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ພາກທີ 2 ກ່ຽວກັບສະພາບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນນັ້ນ ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; ພາກທີ 3 ກ່ຽວກັບ ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໃນປີ 2013 ແລະ ໄລຍະກາງ, ໃນນັ້ນ ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງຂອງເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ທ່າອ່ຽງ ເສດຖະກິດຂອງພາຍໃນປະເທດ ສຳລັບຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະພາກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ບົດລາຍງານ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ປີ 2012 ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນ ປີ 2013

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Economic policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2013
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

856 21 254829 ຕໍ່ 606 macro.neri@gmail.com

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Dr. Bounthavy Sisouphantong
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ຜູ້ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 30
ຄຳສັບຫຼັກ Macroeconomics,macroecomonics trend Laos 2012-2013,macro-economy Laos
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 5, 2019, 02:59 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 5, 2019, 06:20 (UTC)