Skip to content

Rectangular Strategy Phase III

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (5)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - (English) Rectangular Strategy Phase III

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) Rectangular Strategy Phase III
ຫົວຂໍ້
  • Administration
  • Economic policy and administration
  • Government
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

www.cambodiainvestment.gov.kh/

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Cambodia.Council for the Development of Cambodia
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Phnom Penh
ຜູ້ຈັດພິມ Royal Government of Cambodia
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 51 p
ໝາຍເຫດ

An outline of the Cambodian government's policies in the areas of economic,social,and political development.

ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 14, 2015, 22:39 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ເມສາ 26, 2020, 08:48 (UTC)