Quarterly Financial Statistics Bulletin 2016 Volume 2

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

Quarterly Financial Statistics Bulletin Issued by Central Bank of Myanmar. This Report include Major Economic Indicators, Monetary Statistics, Financial Market Statistics, Insurance, Interest Rates, Consumer Price Index.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Quarterly Financial Statistics Bulletin 2016 Volume 2

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
  • ນະໂຍບາຍການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ ແລະ ກົດລະບຽບ
  • ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
  • ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
  • ລັດຖະບານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ມຽນມາ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No known access and use constraints

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

"Central Bank Of Myanmar http://cbm.gov.mm/"

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Central Bank Of Myanmar
ປີຈັດພິມ 2017
ວັນທີອັບໂຫຼດ November 16, 2017, 05:26 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 21, 2019, 16:05 (UTC)