Quarterly Financial Statistics Bulletin 2016 Volume 1

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

Government Services, Economic Policy and Administration, Economy and Commerce, Banking and Financial Services, Banking and Financial Services Policy and Regulations

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Quarterly Financial Statistics Bulletin 2016 Volume 1

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
  • ນະໂຍບາຍການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ ແລະ ກົດລະບຽບ
  • ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
  • ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
  • ລັດຖະບານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ມຽນມາ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No known access and use constraints

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Central Bank Of Myanmar http://cbm.gov.mm/

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Central Bank Of Myanmar
ປີຈັດພິມ 2017
ວັນທີອັບໂຫຼດ November 16, 2017, 05:28 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 21, 2019, 16:06 (UTC)