Skip to content

ພະລັງງານ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ: ການປູກພືດ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຊຸມຊົນໃນເຂດເມືອງຫີນບູນ, ສ ປ ປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານໜຶ່ງໃນພາກກາງຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ແຂວງຄຳມ່ວນພາຍໃຕ້ການພັດທະນາຈາກຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ. ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດໃນ ສ ປ ປ ລາວແມ່ນສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຜ່ານການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ 2 ແຫ່ງຄື: ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການປູກພືດ. ໂຄງການການປະຕິຮູບທີ່ດິນຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນຍັງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເນື່ອງຈາກການປູກຝັງໃນພື້ນທີ່ຮາບພຽງ ຫຼື ເນີນພູ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການລົບລ້າງການກະສິກຳດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Power, progress and impoverishment: Plantations, hydropower, ecological change and community transformation in Hinboun District, Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) Report on community and ecological transformation in Hinboun District, Lao PDR
ຫົວຂໍ້
  • Economic land concessions and plantations
  • Foreign investors
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Khammouane
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Graduate Program, Department of Geography York University 4700 Keele Street, Toronto, Ontario, Canada M3J 1P3 Email: kbarney@yorku.ca

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Keith Barney
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Faculty of Forestry, National University of Laos; Department of Geography, York University
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Toronto, Canada
ຜູ້ຈັດພິມ Keith Barney
ປີຈັດພິມ 2007
ຈຳນວນໜ້າ 140
ຄຳສັບຫຼັກ shifting cultivation,foreign direct investment,community transformation,displacement
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2017, 21:41 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 10, 2018, 05:06 (UTC)