Skip to content

New World Bank Financing to Bolster Vietnam's Efforts to Spur Rural Development

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Vietnam

This is an archived webpage describing a media release on Worldbank's $153 million in concessional financing to support Vietnam’s National Target Programs (NTPs) for rural development and reducing poverty.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Ethnic minorities and indigenous people
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

Please see original webpage for access and use constraints. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/28/new-world-bank-financing-to-bolster-vietnams-efforts-to-spur-rural-development

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Bank
ປີຈັດພິມ 2017
ຄຳສັບຫຼັກ concessional financing,National Target Programs,Chương trình mục tiêu quốc gia,tín dụng ưu đãi,Program for Results,Chương trình dựa trên kết quả đầu ra,18 provinces,18 tỉnh
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 14, 2020, 04:02 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 21, 2020, 06:34 (UTC)