Skip to content

Main events of Extractive Industry Projects in Cambodia

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Okvau Gold Project of Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd (English)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Case studies
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ຫົວຂໍ້
  • Extractive industries
  • Extractive industries revenue
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດ To be determined
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 23, 2023, 03:38 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 3, 2023, 11:10 (UTC)